آینده نگر/ کدام رقابت؟

کد: 13971017358250005

https://goo.gl/HUruPa

، تهران ، (کارخانه‌آنلاین): شماره جدید ماهنامه آینده نگر به این موضوع پرداخته است که بسیاری از صنایع کشور قدرت رقابت خود را از دست داده اند. در این شماره فعالان اقصتادی به صورت دقیق به صنایعی اشاره می کنند که دیگر توانی برای حضور در بازار ندارند و تنها از سراضطرار به کارشان ادامه می دهند.   AyandeNegar_79

آینده نگر/ کدام رقابت؟
آینده نگر/ کدام رقابت؟
شماره جدید ماهنامه آینده نگر به این موضوع پرداخته است که بسیاری از صنایع کشور قدرت رقابت خود را از دست داده اند. در این شماره فعالان اقصتادی به صورت دقیق به صنایعی اشاره می کنند که دیگر توانی برای حضور در بازار ندارند و تنها از سراضطرار به کارشان ادامه می دهند.   AyandeNegar_79
منتشر شده در سرویس:

گروه نشریات ما