آینده نگر بخوانید: میراث ماندگار

کد: 13971112360870005

https://goo.gl/KL8aJY

، تهران ، (کارخانه‌آنلاین): آینده نگر ذر این شماره به بررسی موضوع میراث امین الضرب برای اقتصاد ایران پرداخته است. در این شماره ماهنامه با کارآفرینان مطرح کشور گفت وگو شده است.   telegram-cloud-document-4-5906606520593810544.pdf

آینده نگر بخوانید: میراث ماندگار
آینده نگر بخوانید: میراث ماندگار
آینده نگر ذر این شماره به بررسی موضوع میراث امین الضرب برای اقتصاد ایران پرداخته است. در این شماره ماهنامه با کارآفرینان مطرح کشور گفت وگو شده است.   telegram-cloud-document-4-5906606520593810544.pdf
منتشر شده در سرویس:

گروه نشریات ما