کامنت کوتاه از اکونومیست:افزایش قیمت برابر با کاهش فروش؟

کد: 13980516445060005

در دسترس نیست

، تهران ، (کارخانه‌آنلاین): آیا افزایش قیمت کالا یا خدمات الزماً منجر به کاهش فروش آنها می‌شود؟ و پرسش جدی‌تر این است که آیا افزایش قیمت روی رویه مصرف و فروش همه کالاها و خدمات به یک میزان تأثیر می‌گذارد؟

کامنت کوتاه از اکونومیست:افزایش قیمت برابر با کاهش فروش؟
کامنت کوتاه از اکونومیست:افزایش قیمت برابر با کاهش فروش؟

پاسخ این است که خیر. اکونومیست در بررسی اخیر خود نشان داده که افزایش قیمت در مورد مسائلی نظیر مسافرت یا رستوران‌گردی تأثیر جدی دارد اما در زمینه برخی موارد عادی و روزانه نمی‌تواند چندان اثربخش باشد. 

منتشر شده در سرویس:

نمودار روز